Ανάλυση Ρίσκου

 

 

Προσεγγίζονται μεθοδικά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εκάστοτε δραστηριότητα, με σκοπό την επίτευξη του κέρδους της επιχείρησή σας. Αναγνωρίζονται και  διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο οι κίνδυνοι αυτοί ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας των στόχων της εταιρίας σας.

Αναλύονται οι μεταβλητές που επηρεάζονται από κάθε είδους κίνδυνο την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ώστε να είναι προετοιμασμένη η εταιρεία, αναλύοντας όλα τα ρίσκα που ενδεχομένως χρειαστεί να παρθούν, καθώς και τις δικλείδες ασφαλείας για την διαφύλαξη των συμφερόντων της εταιρείας σας.