Αναλογιστικές Μελέτες

 

 

Αναλαμβάνονται αναλογιστικές μελέτες οι οποίες εκπονούνται από επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τα προσόντα στον τομέα αυτό μέσω σχετικής εκπαίδευσης και εμπειρίας, εφαρμόζοντας μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους και αφορούν στην εκτίμηση των κινδύνων στον τομέα της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών, την αποτίμηση τεχνικών προβλέψεων ασφαλιστικών εταιριών και συνταξιοδοτικών ταμείων, μελέτες που σχετίζονται με την αποτίμηση χαρτοφυλακίων καθώς και οποιεσδήποτε υποστηρικτικές εργασίες.