Συχνές Ερωτήσεις

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Για την ασφάλιση του αυτοκινήτου
είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

·  Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα).

·  Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

·  Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου;

Η τιμολόγηση γίνεται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρεία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής:

· Ηλικία του οδηγού.

· Χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.X., κ.λπ.).

· Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κ.λπ.).

· Το ιστορικό ζημιών.

· Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.

· Η Έδρα (γεωγραφική περιφέρεια) στην οποία το όχημα κινείται συνήθως.

Υπάρχουν εξαιρέσεις στην κάλυψη της αστικής ευθύνης;

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση αστικής ευθύνης:

· Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.

· Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

· Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα και δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός ζημιών;

Είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Συγκεκριμένα με τον φιλικό διακανονισμό, ή αλλιώς Σύστημα ‘Αμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ), αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

· Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.

· Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει το ποσό των € 6.500 ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες τις € 30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά με ανώτατο όριο € 12.000 ανά άτομο. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.